Автентично и лїковито

29.01.2014 10:30

Юлиан Пап уже довгый час регуларно выступуе з гуморесками у радию, русинской периодицѣ, а е и лавреатом гуморно-сатиричных конкурсов, як Коцурска чутка (в Коцурѣ), Фестивал монодрамы (в Новом Садѣ). Недавно тоту сторону своей творчости облекл до формы двох книжочок, котры, подля думкы критикы, собов представят значну коцочку у мозаику руской гумористичной литературы. Ниже подаеме рецензию на едно з тых найновшых выдань.

И попри факта же ше у рускей явносци Юлиян Пап зявює у рижнородних публицистичних жанрох, найпознатши є по кнїжки Good Morning: Let`s Speak English // Добре рано: Бешедуйме по анґлийски (Дружтво за руски, язик, литературу и културу, 2008), хтора го пред­ставела як фаховца за поучованє анґлийского язика, окреме на початним уровню (на цо би ше рецензент, гоч оквицени зоз пар науковима титулами, припознава, нє бизовал). З тей нагоди, явносц, та и я особнє, кущик нєсподзивани, бо зме обчековали розпочинанє серияла учебнїкох за ученє анґлийского язика. Гоч би здабала и на шпанску, нє завадзало би. Кед сом, медзитим, на поволанку Юлияна Папа однєс му на осми поверх пар фотоґрафиї з прешлосци Руснацох и интересовал ше же цо му намира далєй робиц на релациї анґлийски-руски, предо мну ше зявел рукопис о Дюрови з Керестура.

Юлиян Пап за мнє нє бул анонимус у писаню гумористичних творох, бо, наприклад, замерковани бул и на Шестим Фестивалу моно­драми Городского одбора Рускей матки и Матки – Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини 2008. року, на хторим му монодрама под насловом Ей, бул то кедиш красни час завжала друге место. Ґу тому, за тоту нагоду релевантни и податок же нїжей подписани особнє пренєсол одлуку фахового жирия на Медзинародним фестивалу гумора и сатири Куцурски клип / Коцурска чутка / Kuczorai csutka / Kucura Corncob `007 (у улоги предсидателя Орґанизацийного одбора) по хторей лауреат у кате­ґориї Гумореска бул праве Юлиян Пап. Було то за гумореску «Капуста», обявену у Ерату над Куцуром/Коцуром 12 (Културно-просвитне дружтво ДОК – Коцур и Видавательна хижа Прометей, 2008, б. 5).  Пандан обяве­ней приповедки у Рукопису дожил менши адаптациї у одношеню на ориґи­нални конкурсни прилог; преширени напр. и сам наслов гуморески за синтаґму «– националне єдло», а у «Капусти» фиґурую аґроном Єроним и бачи Денчи, док у «Капусти – националним єдлу» аґроном Єроним и бачи Ферко.

Корпус Рукописа творя 25 гумористични цалосци вєдно зоз «Куциками» (хторих провадзи Додаток «З народней скарбнїци» и податки о живоце дїда Дюри Пушкаша). Рукопис ма своєфайтови тройнїсти наслов: Бачи Дюра з Керестура // Ей, бул то кедиш красни час // Валалски дожица.

         Треба повесц же Рукопис заслужує увагу Видавателя. Хтоґод станє за публикованьом Рукописа, нє побанує. Чи автор профитує на кнїжки (слово, иншак, о реторским питаню), то сумням, алє же чи профитує Вида­ватель, нє сумням. Порихтани циклус кратких приповедкох Юлияна Папа, без огляду под яку назву будзе публиковани (а думам же ю треба реду­ковац), у каждим поглядзе  будзе представяц збогаценє библиотеки дотич­ного видавателя. Гоч хтори видаватель подпише рукопис, анї єден нє ма нательо вельку гумористичну руску библиотеку же би кнїжка випро­ду­кована на основи того рукописа нє представяла маркантну, шветлу точку на лїстини обявених кнїжкох икс-ипсилон видавателя. 

Рушаюци, як то звичай при рецензованю, од самого початку Рукописа, зочел сом ше зоз, як сом уж визначел, утройнїсценим насловом. Анализуюци же хтори зоз трох  насловох/наднасловох/поднасловох (?) би мог буц найкомпатибилнєйши зоз змистом приповедкох, та самим тим и найадекватнєйши, пришол сом по заключенє же праве тот писани з найменшима буквами. Же дакеди бул красни час и же епитет красни мож приквачиц животу каждого поєдинца зоз його безбрижного (читац: без­бриж­нєйшого) периода живота, то анї нє даяки окремни податок хтори би мал визначовац Рукопис, а, по законченю тей рецензиї, наздаваме ше нєодлуга, и кнїжку у цалє. О валалских дожицох, слава Богу, обявйоване и цо требало и цо нє требало. О валалских дожицох бачика Дюри, чи Дюру, з Керестура, чи Керестуру – з винїмком гевтей капустовистей епизоди – нє читали зме нїч вецей.

Хто главни юнаки/юнакинї, героє/героїни, особи, актере и под.? О вельким юнацтве и вельким геройстве у приповедкох Юлияна Папа нє може буц вельо бешеди. Його особи звичайни валалчанє - бачи Дюра, шовґор му Микола, Дюрова Ганя, Миколова Мелана, Миколов и Меланов син Андришко, Ганьов братняк Онуфри, Коцурец, вец бочни сушед Андри, сушед на загради Штефан, сват Илар, та сушеда Юста прейґ драги ...

         Зоз приповедками облапени широки дияпазон темох – од спричканя медзи супружнїками, прейґ анализованя розличних календарох, по странкованє. Людзе, парасти, по дифолту, уквильовани з боку, од политики, алє и знука, од самих себе, прецо и маме гевту, озда и єдину руску анеґдоту же Руснацом коло їх котла у пеклє нє треба стража. Автор тото тиж дотика и формулує зоз сентенцами хтори ше прецагую як лайтмотиви: «Двоме Руснаци три странки сную» и «Кажде ма свойо думанє, а дахто и два». Найлєпши способ за одредзене медзи(с)по­ро­зумйованє то попивкованє, окреме у карчми. Там аж и кворум вше єст. Добра часц Рукописа пошвецена темом зоз початка 90-их рокох 20-того вику, як цо гиперинфлация, доприношенє Анти Марковича, формованє задруґох ...

Яке читанє маме пред собу, кед слово о квалитету? Нє гоч яке. З акцентом на Нє. Тото питанє, за розлику од предходзацого, нє реторске. Праве змист одвита на ньго и видзелює тот рукопис од других подобних, гоч и нє вельочислених, з оглядом же авторох подобней литератури мож чишлїц на пальцох (и то лєм обидвох рукох, без уключованя пальцох обидвох ногох).

Єден зоз квалитетох краткей прози Юлияна Папа, по рецензентови, мож спатриц у витворйованю стила и вокабулара хтори одвитую часу и месту збуваньох. Автор у дзепоєдних приповедкох просто фасцинує зоз  витворйованьом високого ступня автентичносци з чим премосцує часову бариєру и майсторски твори жадану атмосферу. Мож повесц же, пре вис­ше поведзене, франтовлїви приповедки пред нами виродостойно предочую значну часц руского дружтвеного живота з нєдавней пре­шло­сци.

У цалосци патраци, понукнути франтовлїви приповедки ґарантовано ше буду пачиц читательом, а то, видзи ми ше, и єден з основних мотивох, хтори водзел автора ґу тому же би ше вообще и влапал до гумору. Добре вон знал же гумор барз озбильна ствар. Бул вон и свидоми же нє будзе лєгко, з єдного боку, пренєсц порученя хтори формовал як конститутивни сеґмент руского єства, и, з другого боку, виволац куративни и антистресни шмих або ошмих. Кед ше опредзелєл за кратку приповедку як форму вираза верел же то прейґ нєй годзен и зробиц. Долуподписани твердзи же вон то и зробел. Медзи иншим и прето цепло препоручує публикованє того рукописа.

Кнїжка хтора настанє на основи рецензованого рукописа, за розлику од велїх публикованих, бизовно найдзе драгу до руского читателя и будзе представяц значну коцочку у мозаику рускей гумористичней литератури.

                                                                  Проф. др. Михайло Фейса